Zbiornik Turawa – specjalny obszar ochrony ptaków 

Zbiornik Turawa – specjalny obszar ochrony ptaków 

Na obszarze Zbiornika Turawa występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W oparciu o dane pochodzące z lat 1995‐2003, zbiornik spełnia kryteria ostoi ptaków o znaczeniu europejskim.

Natura 2000 

program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.
Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta w 1979, a następnie zastąpiona dyrektywą z 2009 oraz dyrektywa siedliskowa (habitatowa) z 1992. Cała sieć Natura 2000 liczy ponad 26400 obszarów zajmujących ponad 318 tys. km² powierzchni morskiej i ponad 788 tys. km² powierzchni lądowej, co stanowi 18% powierzchni krajów Unii Europejskiej

Zbiornik Turawski to ważny teren dla migrujących ptaków wodno-błotnych, liczebność kaczkowatych na przelotach oraz podczas zimowania osiąga 25 tysięcy osobników. W okresie wędrówek występuje tu co najmniej 1% populacji krzyżówki. Duże koncentracje osiąga cyraneczka, biegus malutki, biegus zmienny i kszyk. Do gatunków lęgowych będących przedmiotami ochrony zalicza się zausznika oraz rybitwę czarną. Zbiornik jest także jednym z ważniejszych krajowych lęgowisk rybitwy białowąsej. Gatunek ten stosunkowo niedawno skolonizował obszar Polski i w ostatnich dwóch dziesięcioleciach rozprzestrzenia się na terenie kraju, zasiedlając nowe stanowiska. Pierwszy raz rybitwa białowąsa gniazdowała w obszarze ostoi w 2001 r. Do niedawna dość licznie występował tu płaskonos.

Gatunki ptaków: A053 Krzyżówka Anas platyrhynchos (populacja przelotna), A039 Gęś zbożowa Anser fabalis (populacja przelotna), A145 Biegus malutki Calidris minuta (populacja przelotna), A196 Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus (populacja lęgowa), A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger (populacja rozrodcza), A008 Zausznik Podiceps nigricollis (populacja lęgowa)


slide 1
Image Slide 2
Turawa
Image Slide 1
Turawa
Image Slide 3
Turawa
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ciekawostki

wsie Zamoście i Krzyślina

na potrzeby budowy zbiornika zostały wysiedlone wsie Zamoście i Krzyślina razem z przysiółkiem o nazwie Łuk oraz Pustków, należącymi do Szczedrzyka. Specjalnie dla przesiedleńców wybudowano osiedle w Ligocie Turawskiej, które istnieje do dnia dzisiejszego i odznacza się charakterystycznym tzw. pruskim budownictwem

kaczka krzyżówka

łacińska nazwa kaczki krzyżówki oznacza dokładnie kaczkę płaskonosą! Co ciekawe, Karol Linneusz, który uznawany jest za ojca współczesnej systematyki, pierwotnie samca i samicę krzyżówki opisał jako dwa odrębne gatunki! Pochodzenie polskiej nazwy tej kaczki nie jest do końca znane, być może jej nazwa pochodzi od możliwości swobodnego krzyżowania się z innymi gatunkami kaczek, nawet z poza swojego rodzaju

na podstawie informacji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu