Program Inwestycji Strategicznych. Co zmieni się w twojej gminie?

Program Inwestycji Strategicznych. Co zmieni się w twojej gminie?

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. Opolszczyzna otrzyma 700 milionów złotych 

Powiat brzeski:

• Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic

• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki-Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie

• Przebudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Lewin Brzeski

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Lubsza

• Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka

• Budowa drogi Brzezina-Lipki

• Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek

Powiat namysłowski:

• Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej

• Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych

• Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie

• Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej.

• Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków

• Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu

• Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

Powiat oleski:

• Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

• Efektywny energetycznie Dobrodzień

• Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach

• Modernizacja dróg w gminie Olesno

• Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie

• Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przy ul. Fabrycznej 18.

• Przebudowa drogi gminnej nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa.

• Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młyny i Łazy

• Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole podstawowej w Radawiu na potrzeby ośrodka dziennego pobytu osób starszych w Gminie Zębowice

• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

• Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

Powiat opolski:

• Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap I

• Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębiu

• Budowa budynku publicznego przedszkola wraz punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

• Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim

• Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice

• Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Mała Panew w formule zaprojektuj i wybuduj.

• Przebudowa dróg gminnych w Gminie Murów

• Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach

• Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych

• Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów

• Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

• Modernizacja 4 254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków

• Przebudowa dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski

• Przebudowa z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach

• Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w Kotorzu Małym.

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrząstowie – DK 46 w m. Chrząstowice oraz modernizacje odcinków drogi 1711 O na trasie Lędziny – Chrząstowice


Powiat kluczborski:

• Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek B z basztą Piaskową i wieżą bramną wschodnią.

• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork

• Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu

• Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn

• Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn

• Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołczyn

• Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim