Dotacje dla obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Dotacje dla obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

W 2018 r. Komisja Europejska opublikowała swoje propozycje legislacyjne związane z modernizacją i uproszczeniem wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres programowania 2021–2027.

Dziewięć celów przyszłej WPR to:

 • zapewnienie rolnikom godziwych dochodów -główny cel: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
 • zwiększenie konkurencyjności – główny cel: zwiększenie konkurencyjności i wydajności rolnictwa w sposób zrównoważony, aby sprostać wyzwaniom związanym z wyższym popytem w warunkach ograniczonych zasobów i niepewnej sytuacji klimatycznej;
 • pozycja rolnika w łańcuchach wartości – główny cel: poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
 • rolnictwo i łagodzenie zmiany klimatu – główny cel: przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii;
 • wydajne gospodarowanie glebą – główny cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
 • różnorodność biologiczna i krajobrazy rolnicze – główny cel: przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
 • zmiany strukturalne i wymiana pokoleń – główny cel: modernizacja sektora rolnego przez przyciągnięcie młodych ludzi i udoskonalenie ich rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie i wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich – główny cel: promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
 • Zdrowie, żywność i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – główny cel: poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, ograniczenia marnotrawienia żywności, jak również poprawy dobrostanu zwierząt.

Nowym elementem WPR jest:

 • silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko;
 • nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; objęcie I filara programowaniem (Plan Strategiczny);
 • zmiana tzw. zielonej architektury: warunkowość zamiast wzajemnej zgodności, ekoprogramy zamiast płatności za zazielenienie;
 • nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I filara);
 • wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności; rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS);
 • dwufilarowa struktura (zmniejszenie udziału II filara);
 • dalsze (niewielkie) zmniejszenie różnic w wysokości płatności bezpośrednich;
 • uproszczony system płatności obszarowych (SAPS);
 • płatność redystrybucyjna – ukierunkowanie na małe i średnie gospodarstwa;
 • płatności związane z produkcją (lista sektorów i mniej środków – 10%+2% koperty).

Nowy model wdrażania WPR, ma opierać się na tzw. planie strategicznym, który będzie kluczowym elementem realizacji WPR na poziomie krajowym. Każde państwo członkowskie przygotuje kompleksowy plan wsparcia. Zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, tzw. programów sektorowych oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. Każdy plan strategiczny ma obejmować:

 • ocenę potrzeb,
 • strategię interwencji,
 • opis elementów wspólnych dla kilku interwencji,
 • opis płatności bezpośrednich i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich określonych w strategii,
 • opis programów sektorowych i ich interwencje,
 • plan finansowy,
 • opis struktur zarządzania i koordynacji,
 • ocenę uwarunkowań ex-ante.

Obecnie kraje członkowskie pracują nad swoimi Planami Strategicznymi WPR.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę Komisji Europejskiej