Czas na nową strategię LGD Stobrawski Zielony Szlak

Czas na nową strategię LGD Stobrawski Zielony Szlak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak przystępuje do budowy nowej strategii Obszaru LGD. Podczas spotkań z mieszkańcami obszaru powstaną kluczowe analizy i zapisy dla utworzenia nowych ram strategicznych na lata 2021-2027.

W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru LGD tj. osoby zamieszkujące gminy: Namysłów, Świerczów, Popielów, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Łubniany, Lubsza, Murów.

W ramach każdego spotkania, uczestnicy zrealizują 4 zadania pod okiem moderatora. Zadania są ściśle związane z wytycznymi charakterystycznymi dla podejścia LEADER:


1. Stworzenie katalogu zasobów gminy, w tym zasobów przyrodniczych istotnych ze względu na kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
2. Określenie słabych i mocnych stron obszaru ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyfryzacji oraz partnerstwa w realizacji LSR.
3. Generowanie pomysłów na operacje, które mogłyby zostać uwzględnione w LSR. Projekty będą przygotowywane w następujących kategoriach:
a. Dla młodych do 25 r.ż. (projekty dotyczące zmian demograficznych)
b. Dla seniorów (projekty dotyczące zmian demograficznych)
c. Projekt wspierający innowacyjność przedsiębiorców (innowacyjność)
d. Projekt ekologiczny (ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu)
e. Projekt z zakresu cyfryzacji.
4. Identyfikacja grup defaworyzowanych i analiza ich sytuacji w odniesieniu do głównych cech podejścia LEADER

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM TELEFONU: 667 983 637, 723 974 261 LUB NA E-MAIL: LGD@STOBRAWSKISZLAK.PL

źródło oraz grafiki użyte w treści: stobrawskiszlak.pl