Radio Opole i nto odwiedziły Gminę Świerczów

https://www.youtube.com/watch?v=_5pIDyqVdygu0026t=6s
materiał wideo z serwisu YT Radia Opole

 

 

nto

Spędziliśmy wspaniały dzień w Świerczowie. Poznaliśmy ciekawych ludzi i odkryliśmy przyrodnicze walory gminy

Galeria zdjęć

Radio Opole

Wakacyjna akcja Radia Opole i NTO. Na naszej trasie Świerczów

Dni Świerczowa 2022


​Dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny.

20 czerwca – 8 lipca 2022 r. nabór do projektu „Opolskie dotacje z PO WERem” organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Cel: wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe: w ramach projektu można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2100 zł brutto (wypłacane w kwotach netto) na miesiąc.

Projekt adresowany jest do:

 • mieszkańców województwa opolskiego w wieku 18-29 lat,
 • osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19,
 • osób odchodzących z rolnictwa,
 • osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • osób, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Gwarantowane wsparcie doradczo-szkoleniowe:

 • realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie w pisaniu biznesplanu,
 • realizowane w formie zdalnej.

Formularze rekrutacyjne z załącznikami można składać:

 • osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu;
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera;
 • w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów.

Kontakt:

Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole. Parter budynku, wejście od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00

tel.: 77 44 17 090
e-mail: dotacjepower@wup.opole.pl.

więcej informacji: www.dotacjepower.wup.opole.pl

Od sierpnia dotacje na wymianę pieców lub okien


Nowy program rządowy jest adresowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Pieniądze będą mogli przeznaczyć m.in. na wymianę pieców lub okien. Stąd nazwa projektu: „Ciepłe mieszkanie”.

Rządowy program dopłat najprawdopodobniej wystartuje w sierpniu. Właściciele mieszkań za pośrednictwem gminy będą mogli wnioskować o dotacje na:

– wymianę indywidualnego źródła ciepła w mieszkaniu (np. pieca kaflowego, kozy) na bardziej ekologiczne (np. piec gazowy, pompę ciepła),
– demontaż starego pieca i podłączenie mieszkania do wspólnego źródła ciepła (np. sieci ciepłowniczej),
– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– wymianę okien i drzwi.

Kto jest adresatem?
Budżet programu „Ciepłe mieszkanie” na lata 2022-2026 został zaplanowany na poziomie 1,4 mld zł. Dodajmy, że będzie to uzupełnienie programu „Czyste powietrze”, z którego mogą korzystać tylko właściciele domów jednorodzinnych.

Z pieniędzy „Ciepłego mieszkania” będą mogli korzystać właściciele i współwłaściciele mieszkań w starszych budynkach wielorodzinnych bez centralnego ogrzewania, ogrzewający je np. piecami kaflowymi. W przyszłości do programu będą mogły przystąpić także wspólnoty mieszkaniowe. Na razie jednak ta część programu jest dopiero opracowywana.

Zależy od dochodów
Na jakie dofinansowania mogą liczyć liczyć uczestnicy programu? Otóż wysokość dofinansowania zależy wyłącznie od dochodów właściciela mieszkania. Przewidziano 3 warianty:
– podstawowy – dofinansowanie do 15 tys. zł (maksymalnie 30 proc. kosztów),
– podwyższony – dofinansowanie do 25 tys. zł (maksymalnie 60 proc. kosztów),
– najwyższy – dofinansowanie do 37,5 tys. zł (maksymalnie 90 proc. kosztów).

Jak ubiegać się o dotację?
Najpierw gmina musi zgłosić chęć otrzymania takiego dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gdy już uzyska pieniądze na dotacje, urzędnicy będą mogli uruchomić nabór wniosków dla właścicieli i współwłaścicieli mieszkań na swoim terenie.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o dotacje

W terminie od dnia 1 kwietnia br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest przeznaczona na realizację celów statutowych kół.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu

Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacja o naborze wniosków została zawarta w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP należy postępować analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW. Proces ten opisany jest w „Instrukcji opisującej składanie wniosków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zakładce „Co robimy” –> „Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich”, w części „Dokumenty niezbędne do wpisu do KRKGW” (www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krkgw).

Dodatkowe informacje o zasadach składania dokumentów przez platformę e-PUAP oraz adresy e-PUAP poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR są dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Limit oraz wysokość pomocy

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r. wynosi 70 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

 • 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Przyznawanie pomocy

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;
 3. zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;
 4. przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256).

Zgodnie z powyższym KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

 1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Dziesięć opolskich LGD otrzymało środki na nowe strategie

Urząd Marszałkowski zawarł umowy na opracowanie nowych strategii rozwoju lokalnego z opolskimi LGD.

Każda z organizacji otrzyma 74 tys. złotych, rozłożone na 2 transze po 20% i 80% (tj. 14,8 tys. zł i 59,2 tys. zł). Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2023-2027, a w szczególności na spotkania włączające lokalną społeczność w tworzenie strategii, w tym konsultacje społeczne, prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie warunkiem wypłaty drugiej transzy środków.

Sprawdź do którego LGD należy twoja gmina w bazie Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Dotacje na ogródki działkowe. Ile dostanie działkowiec?

Program realizowany ze środków unijnych jest szansą na rozwój ROD.. Grant na jeden podmiot może wynieść od 10 do 100 tysięcy złotych. Jak wykorzystać dofinansowanie? Założeniem projektu jest wsparcie działań prośrodowiskowych, także klimatycznych. Część kwoty może być więc przeznaczona na realizację tego celu, część może stanowić podkładkę do modernizacji i remontów.

Podziałem środków zajmie się ARiMR. Nabór wniosków ma być otwarty, podzielony na rundy miesięczne, do wyczerpania środków. Biura Agencji będą starały się wypłacać wsparcie szybko i sprawnie, a sama kwota przeznaczona na ten cel nie jest mała. Pieniądze zostaną rozdysponowane wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB, termin składania deklaracji do 30.06.2022r.

Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji  obowiązek oznacza? Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB, a są nimi:

 • miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
 • kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

 • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
 • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
 • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jak i gdzie składać deklaracje

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Terminy złożenia deklaracji

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 • 12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
 • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie namysłowskim

Czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2022 roku na terenie Powiatu Namysłowskiego ustalony został na  okres od  20 czerwca do 05 lipca 2022r.

Gmina.jpeg
Harmonogram

Zgodnie z w/w rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

Do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zostaną wezwani:

 • mężczyzn urodzonych w 2003 roku (tzw. rocznik podstawowy),
 • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 
 • posiadaną dokumentację medyczną, 
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. 

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Źródło: namyslow.pl

Dopłaty do węgla 2022

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej gwarantowanych cen węgla – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Żeby wyrównać ceny dla mniej zamożnych, zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które importują węgiel. Cena dla odbiorców to 996 zł – dodała podkreślając, że rząd „gwarantuje 3 tony dla każdego gospodarstwa, dla każdego domu”

Dopłaty nie będą pieniędzmi przekazywanymi do ręki dla obywatela. W sklepie PGG czy u pośrednika będzie można dostać dopłatę do zakupu 3 ton węgla w cenie gwarantowanej.

– Każdy podmiot, który chce wziąć udział w programie: importer, dostawca, będzie musiał się zarejestrować u zarządcy rozliczeń i zadeklarować chęć wzięcia udziału w programie – doprecyzowała Minister Moskwa. Wtedy za zaświadczenia od osób, które są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i które opalają węglem, będą otrzymywać kompensaty.

Specjalna ustawa trafi teraz do Sejmu (potem do Senatu i prezydenta).