BEZPIECZNE ŻNIWA

Zadbaj o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych podczas żniw – radzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przed rolnikami kolejne żniwa. Okres wzmożonych prac polowych zwiększa ryzyko wypadków. Zmienne warunki atmosferyczne, duża ilość prac do wykonania, pośpiech, rutyna, duże zapylenie oraz zagrożenia związane z obsługą maszyn, transportem plonów i pracą na wysokości to główne czynniki, które mogą prowadzić do wypadków w czasie żniw.  Warto więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej pracy podczas prac polowych.

Przed rozpoczęciem prac żniwnych należy sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń oraz usunąć stwierdzone usterki. Trzeba założyć brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyn i urządzeń. Przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia, czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, należy wyłączyć napęd, zgasić silnik ciągnika i odczekać aż elementy będące w ruchu zatrzymają się. Trzeba pamiętać, aby nikt nie przebywał w pobliżu pracujących maszyn.

Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost, bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia. Na pomoście (w kabinie) kombajnu przebywa tylko obsługujący kombajn. Wyposaż maszyny w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty. Nie pracuj kombajnem z rozłożoną rurą wyładowczą na polu, na którym znajdują się słupy linii energetycznych lub inne przeszkody. Rozładunek ziarna z kombajnu na przyczepę organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy umieszczony w łatwo dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia, Zapoznaj się z zasadami jego obsługi. Dbaj o stan techniczny maszyn, na bieżąco usuwaj plewy i kurz.

Okres żniw to również zagrożenia związane z pracami transportowymi. Należy zorganizować transport tak, aby przebiegał bezpiecznie:

  • Pojazdy powinny mieć zawsze sprawną i widoczną sygnalizację świetlną oraz trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny, a także posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  • Materiały objętościowe (takie jak słoma, siano) powinno się układać na przyczepie tak, aby nie utrudniały kierowania pojazdem podczas transportu (maksymalna wysokość to 4 m, szerokość – 2,55 m).
  • Zabezpieczaj przewożone ładunki uniwersalnymi pasami transportowymi.
  • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej np. plandeką.
  • Niedopuszczalne jest przewożenie zarówno osób, jak i ciężkich czy ostrych przedmiotów na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach.
  • Wchodzenie i schodzenie z przyczep niewyposażonych na stałe w drabinki lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny.

Bezpieczna praca podczas żniw wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Podczas prac polowych zadbaj przede wszystkim o odpowiednie obuwie, z antypoślizgową podeszwą i wkładką antyprzebiciową. Warto zadbać również o ochronę rąk, zwłaszcza podczas napraw i konserwacji maszyn. W tym celu stosuj odpowiednio dobrane rękawice chroniące dłonie przed urazami mechanicznymi oraz działaniem cieczy i substancji chemicznych. Wszelkie prace w narażeniu na pyły zbożowe (np. obsługa kombajnu bez kabiny) wykonuj przy użyciu środków ochrony dróg oddechowych i środków ochrony wzroku. Podczas prac wykonywanych po zmroku zakładaj kamizelki ostrzegawcze.

Pamiętaj:

  • Stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił.
  • Ogranicz ekspozycję ciała na słońce i wysokie temperatury.
  • Nie pozwalaj na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom niesprawnym oraz dzieciom.

Apelujemy! Jeżeli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w pobliżu. Należy im zapewnić odpowiednią opiekę. Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie bezpieczne miejsce zabawy z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn rolniczych.

Barszcz Sosnowskiego – jeszcze groźniejszy podczas upałów

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina niebezpieczna. Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach Europy środkowej i wschodniej, gdzie stał się rośliną inwazyjną. Od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX wieku wprowadzany był do uprawy jako roślina pastewna.

Barszcz Sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym, realnym zagrożeniem dla rodzimej flory i fauny, ograniczającym ich wzrost. Jest także bardzo niebezpieczny dla człowieka, kontakt z rośliną skutkuje trudnymi do zagojenia poparzeniami skóry.

Gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego?
Można go spotkać w wielu miejscach, rośnie na łąkach i w przydrożnych rowach, nad
brzegami rzek i jezior, w ogrodach i parkach. Jak go rozpoznać? Przede wszystkim po okazałych wymiarach – to jedna z największych roślin zielnych na świecie, niektóre okazy potrafią dorastać nawet do pięciu metrów wysokości. Duże, szerokie liście przypominają trochę popularny łopian, a długie pędy z wieloma białymi kwiatami – wyrośnięty koper. Łodyga jest u góry zielona, a w dolnej części pokryta fioletowymi plamkami.

Badaniami roślin z tego gatunku zajmuje się grupa doświadczonych naukowców, którzy sporządzają mapę występowania barszczu Sosnowskiego w Polsce. Według aktualnych danych, najwięcej jego stanowisk znajduje się obecnie na terenie województw: małopolskiego, pomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Najmniej tej inwazyjnej rośliny jest w woj. opolskim, łódzkim, lubelskim i lubuskim. Na mapie kolorem niebieskim zaznaczone są zgrupowane stanowiska z danego regionu.

Szybko okazało się, że jest to ziele niezwykle inwazyjne. Chociaż obecnie uprawa tej rośliny jest zakazana, można spotkać ją w całej Polsce. Kontakt z nią kończy się bolesnymi oparzeniami, pęcherzami i owrzodzeniami, które długo się goją i pozostawiają blizny. Barszcz Sosnowskiego jest najbardziej niebezpieczny latem, czyli w okresie kwitnienia i owocowania.

Poparzenia skóry

Bezpośredni kontakt z barszczem Sosnowskiego może skutkować oparzeniami I, II i III stopnia, które mogą obejmować spore obszary skóry. Związane jest to zawartymi w sokach tej rośliny furanokumarynami (związkami chemicznymi pochodzenia naturalnego), które w połączeniu z promieniami słonecznymi mają bardzo silne działanie.

Nie trzeba nawet dotykać liści czy kwiatów barszczu Sosnowskiego, by narazić się na niebezpieczeństwo. Wystarczy przebywać tylko w pobliżu. Podczas kwitnienia roślina uwalnia toksyny w formie aerozolu, a te osadzają się na skórze.

Apel o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W 2008 r. do Gminy Namysłów, jako jedynego udziałowca Spółki „EKOWOD”, dołączyli nowi wspólnicy: Gminy Domaszowice, Świerczów i Wilków, a w 2009 także Gmina Pokój. Obecnie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” zaopatruje w wodę ponad 43000 mieszkańców całego powiatu namysłowskiego.

źródło: ekowod.eu

Nabór wniosków w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa opolskiego.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Co za tym idzie, wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CIEPŁE MIESZKANIE”

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOSLKIEGO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa opolskiego. 

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

BENEFICJENCI: Gminy z terenu województwa opolskiego

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm 10 i pm 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Opolu www.wfosigw.opole.pl

Dokumenty do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

Spotkania konsultacyjne w ramach prac nad nową strategią obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak

19 lipca ruszają konsultacje z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Pierwsze spotkania odbędą się w Popielowie i Lubszy.  Konsultacje są częścią realizacji pierwszego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju – diagnozy potrzeb.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza du udziału w spotkaniach: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, ograny samorządów terytorialnych.

Punkty konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziewuchy z pomysłem zapraszają na warsztaty florystyczne

Projekt „Kreatywnie w Pokoju” jest realizowany przez grupę nieformalną „Dziewuchy z pomysłem” z patronem Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna.

Warsztaty florystyczne w ramach projektu sfinansowane są ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach programu ” Kierunek NOWE FIO”  finansowanego ze środków Narodowego Instyturu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy 

Dopłaty dla rolników do zadrzewień i zalesień

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zadrzewienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2022 roku. Nabór wniosków odbędzie się od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r.

Funkcje zadrzewień śródpolnych

Zadrzewienia śródpolne niosą za sobą szereg korzyści środowiskowych, w tym przede wszystkim związanych ze zwiększeniem retencji wodnej na obszarach wiejskich. Przyczyniają się do ograniczenia prędkości wiatru, zmniejszenia parowania wody z gleby, a w okresie zimowym umożliwiają korzystniejszy rozkład pokrywy śnieżnej na polach, w konsekwencji powodując lokalne łagodzenie warunków pogodowych. Odgrywają ważną rolę w ochronie jakości wód, zmniejszając ilość przedostających się zanieczyszczeń.

Zadrzewienia stanowią element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych. Są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Istotna rola zadrzewień w ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzeniu zmian klimatu została podkreślona w strategiach Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Strategii bioróżnorodności oraz w Nowej strategii leśnej Unii Europejskiej 2030, w której przedstawiono w plan działania przewidujący zasadzenie co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w Unii Europejskiej do 2030 r.

Realizacja tego ambitnego celu możliwa będzie w Polsce m.in. dzięki wsparciu zadrzewień śródpolnych już od czerwca 2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w kolejnych latach w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027.

Wsparcie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014 – 2020

W roku 2022 pomoc na założenie zadrzewień śródpolnych przyznawana będzie w ramach w ramach poddziałania  8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, objętego PROW 2014-2020.

Beneficjent pomocy

Wsparcie skierowane będzie do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których zakładane będzie zadrzewienie śródpolne lub grunty te stanowią własność małżonka.

Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Warunki przyznania pomocy

Pomoc udzielana będzie na założenie zadrzewienia na gruntach ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha oraz szerokości nie większej niż 20 m. Jednorazowe wsparcie przyznawane będzie do powierzchni objętej nasadzeniami, wykonanymi zgodnie z przepisami określającymi szczegółowe warunki przyznania pomocy.

W składzie gatunkowym nasadzeń będą mogły być wykorzystywane wyłącznie rodzime gatunki drzew lub krzewów (w tym gatunki biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych, z tym że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90% udziału.

Stawki pomocy

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zróżnicowane będą w zależności od ukształtowania terenu tj. powyżej 12 stopni i w warunkach korzystnych. Dodatkowo refundowane będą koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną.

Formy pomocyStawki
Zadrzewienie w warunkach korzystnych10 892 zł/ha
Zadrzewienie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12o13 664 zł/ha
Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową8,82 zł/mb
Zabezpieczenie drzewek 3 palikami1 132 zł/ha
Zabezpieczenie drzewek osłonkami1 488 zł/ha

Dodatkowo do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne rolnikom przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w latach kolejnych.

Zadrzewienia śródpolne założone przez rolników w ramach PROW 2014-2020 w kolejnych latach po ich założeniu (już w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027) będą mogły być objęte pomocą na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach II filara WPR, co zapewni realizację długotrwałych celów środowiskowych i korzyści finansowych dla rolnika tj. rekompensatę za podjęte zobowiązania.

Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2.

Czas na nową strategię LGD Stobrawski Zielony Szlak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak przystępuje do budowy nowej strategii Obszaru LGD. Podczas spotkań z mieszkańcami obszaru powstaną kluczowe analizy i zapisy dla utworzenia nowych ram strategicznych na lata 2021-2027.

W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru LGD tj. osoby zamieszkujące gminy: Namysłów, Świerczów, Popielów, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Łubniany, Lubsza, Murów.

W ramach każdego spotkania, uczestnicy zrealizują 4 zadania pod okiem moderatora. Zadania są ściśle związane z wytycznymi charakterystycznymi dla podejścia LEADER:


1. Stworzenie katalogu zasobów gminy, w tym zasobów przyrodniczych istotnych ze względu na kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
2. Określenie słabych i mocnych stron obszaru ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyfryzacji oraz partnerstwa w realizacji LSR.
3. Generowanie pomysłów na operacje, które mogłyby zostać uwzględnione w LSR. Projekty będą przygotowywane w następujących kategoriach:
a. Dla młodych do 25 r.ż. (projekty dotyczące zmian demograficznych)
b. Dla seniorów (projekty dotyczące zmian demograficznych)
c. Projekt wspierający innowacyjność przedsiębiorców (innowacyjność)
d. Projekt ekologiczny (ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu)
e. Projekt z zakresu cyfryzacji.
4. Identyfikacja grup defaworyzowanych i analiza ich sytuacji w odniesieniu do głównych cech podejścia LEADER

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM TELEFONU: 667 983 637, 723 974 261 LUB NA E-MAIL: LGD@STOBRAWSKISZLAK.PL

źródło oraz grafiki użyte w treści: stobrawskiszlak.pl

Program Inwestycji Strategicznych. Co zmieni się w twojej gminie?

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. Opolszczyzna otrzyma 700 milionów złotych 

Powiat brzeski:

• Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic

• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki-Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie

• Przebudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Lewin Brzeski

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Lubsza

• Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka

• Budowa drogi Brzezina-Lipki

• Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek

Powiat namysłowski:

• Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej

• Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych

• Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie

• Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej.

• Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków

• Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu

• Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

Powiat oleski:

• Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

• Efektywny energetycznie Dobrodzień

• Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach

• Modernizacja dróg w gminie Olesno

• Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie

• Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przy ul. Fabrycznej 18.

• Przebudowa drogi gminnej nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa.

• Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młyny i Łazy

• Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole podstawowej w Radawiu na potrzeby ośrodka dziennego pobytu osób starszych w Gminie Zębowice

• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

• Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

Powiat opolski:

• Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap I

• Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębiu

• Budowa budynku publicznego przedszkola wraz punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

• Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim

• Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice

• Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Mała Panew w formule zaprojektuj i wybuduj.

• Przebudowa dróg gminnych w Gminie Murów

• Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach

• Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych

• Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów

• Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

• Modernizacja 4 254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków

• Przebudowa dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski

• Przebudowa z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach

• Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w Kotorzu Małym.

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrząstowie – DK 46 w m. Chrząstowice oraz modernizacje odcinków drogi 1711 O na trasie Lędziny – Chrząstowice


Powiat kluczborski:

• Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek B z basztą Piaskową i wieżą bramną wschodnią.

• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork

• Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu

• Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn

• Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn

• Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołczyn

• Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim

KGW promują zdrową żywność z lasów

Startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami.

Najlepsze produkty to takie, które daje nam natura. Próżno szukać cenniejszego ich źródła niż las. Naturalne produkty pochodzenia leśnego, zarówno te roślinne – owoce czy zioła, jak i zwierzęce – mięsa z dzika, jelenia czy sarny, to najlepszej jakości kategoria żywności spod znaku „bio”. Uzyskiwana bez nawożenia, środków ochrony roślin i sztucznych pasz, w najwyższym standardzie dobrostanu.

Wciąż jednak leśne produkty pozostają dla wielu mało znane, a dania z dziczyzny to już dla niektórych wręcz wiedza tajemna. Konkurs „Natura od kuchni” ma to zmienić. Z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich Lasy Państwowe upowszechnią wiedzę o żywności pochodzenia leśnego.

– Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich to liderki w swoich lokalnych społecznościach. Dynamiczne i poszukujące, odmieniają wizerunek współczesnej wsi. Wierzę, że dzięki ich wsparciu zdołamy upowszechnić wiedzę o leśnych kulinariach, a zarazem o przyrodzie lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej – wyjaśnia Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych. – Konkurs będzie premiować kreatywne pomysły, tak aby dotrzeć z promocją zdrowego leśnego odżywiania do jak najszerszego grona Polaków.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. Na laureatów czeka dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł netto.

Po zakończeniu konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia. Dobre z lasu” – najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty. Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami wiejskich gospodyń będzie dostępna m.in. w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów Państwowych.

Wszystkie niezbędne informacje – regulamin, przebieg i wyniki konkursu – będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej organizatora www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 r.

„Dobre z lasu” czyli zdrowa żywność z polskich lasów – autorski projekt Lasów Państwowych

 Lasy Państwowe są właścicielem marki „Dobre z Lasu”, za pomocą której promują zdrową żywność pochodzącą z polskich lasów, czyli dziczyznę, miody oraz płody runa leśnego. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności, korzystając z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii. Marka „Dobre z Lasu” firmuje produkty pochodzące z lokalnych źródeł i wspiera rynek przetwórstwa leśnych produktów niedrzewnych. Więcej na ten temat pod adresem: www.dobrezlasu.pl

Program skutecznie promuje m.in. dziczyznę, która niezbyt często gościła na polskich stołach, za to jest eksportowym hitem. Rocznie statystyczny Polak zjadał zaledwie od 0,05 do 0,15 kg tego mięsa, choć eksperci podkreślają, że dziczyznę na tle jakości żywieniowej innych mięs wyróżnia: dużo więcej łatwostrawnego białka, mniejsza ilość tłuszczu, mniej cholesterolu oraz więcej witamin z grupy B, potasu, fosforu, cynku, magnezu, a przede wszystkim żelaza. Jest to produkt mniej kaloryczny, a więc bardziej dietetyczny. W Polsce na liście zwierząt łownych umieszczonych jest 31 gatunków. Podstawowe źródło dziczyzny stanowią jelenie, sarny i dziki.