Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich [regulamin i informacje]

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020

O stypendium mogą się ubiegać uczennice/uczniowie, które/rzy:

 • w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego;
 • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
 • w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią ocen nie niższa niż 4,70;
 • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto). 

Warunkiem ubiegania się przez uczennicę/ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek o przyznanie stypendium zawierający Indywidualny Plan Rozwoju uczennicy/ucznia, według określonego wzoru wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (zał. nr 1 do regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”),
 • kopia świadectwa szkolnego poświadczona za zgodność z oryginałem,
 • dokument potwierdzający prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uczennicy/ucznia wymienione w §6 ust. 2 regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”– jeśli dotyczy,
 • orzeczenia o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Wnioski można składać w dniach od 29 sierpnia do 14 września br.:

 • Listownie (listem poleconym) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Piastowska 14; Opole

 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP,
 • osobiście – w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204,
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy,

tel.: 77 44 67 835, 77 44 67 834, 77 44 67 831, 77 44 67 830

Adres e-mail: wspieramynajlepszych@opolskie.pl

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION:

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iv/

plakat informacyjny działania

BEZPIECZNE ŻNIWA

Zadbaj o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych podczas żniw – radzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przed rolnikami kolejne żniwa. Okres wzmożonych prac polowych zwiększa ryzyko wypadków. Zmienne warunki atmosferyczne, duża ilość prac do wykonania, pośpiech, rutyna, duże zapylenie oraz zagrożenia związane z obsługą maszyn, transportem plonów i pracą na wysokości to główne czynniki, które mogą prowadzić do wypadków w czasie żniw.  Warto więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej pracy podczas prac polowych.

Przed rozpoczęciem prac żniwnych należy sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń oraz usunąć stwierdzone usterki. Trzeba założyć brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyn i urządzeń. Przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia, czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, należy wyłączyć napęd, zgasić silnik ciągnika i odczekać aż elementy będące w ruchu zatrzymają się. Trzeba pamiętać, aby nikt nie przebywał w pobliżu pracujących maszyn.

Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost, bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia. Na pomoście (w kabinie) kombajnu przebywa tylko obsługujący kombajn. Wyposaż maszyny w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty. Nie pracuj kombajnem z rozłożoną rurą wyładowczą na polu, na którym znajdują się słupy linii energetycznych lub inne przeszkody. Rozładunek ziarna z kombajnu na przyczepę organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy umieszczony w łatwo dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia, Zapoznaj się z zasadami jego obsługi. Dbaj o stan techniczny maszyn, na bieżąco usuwaj plewy i kurz.

Okres żniw to również zagrożenia związane z pracami transportowymi. Należy zorganizować transport tak, aby przebiegał bezpiecznie:

 • Pojazdy powinny mieć zawsze sprawną i widoczną sygnalizację świetlną oraz trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny, a także posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Materiały objętościowe (takie jak słoma, siano) powinno się układać na przyczepie tak, aby nie utrudniały kierowania pojazdem podczas transportu (maksymalna wysokość to 4 m, szerokość – 2,55 m).
 • Zabezpieczaj przewożone ładunki uniwersalnymi pasami transportowymi.
 • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej np. plandeką.
 • Niedopuszczalne jest przewożenie zarówno osób, jak i ciężkich czy ostrych przedmiotów na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach.
 • Wchodzenie i schodzenie z przyczep niewyposażonych na stałe w drabinki lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny.

Bezpieczna praca podczas żniw wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Podczas prac polowych zadbaj przede wszystkim o odpowiednie obuwie, z antypoślizgową podeszwą i wkładką antyprzebiciową. Warto zadbać również o ochronę rąk, zwłaszcza podczas napraw i konserwacji maszyn. W tym celu stosuj odpowiednio dobrane rękawice chroniące dłonie przed urazami mechanicznymi oraz działaniem cieczy i substancji chemicznych. Wszelkie prace w narażeniu na pyły zbożowe (np. obsługa kombajnu bez kabiny) wykonuj przy użyciu środków ochrony dróg oddechowych i środków ochrony wzroku. Podczas prac wykonywanych po zmroku zakładaj kamizelki ostrzegawcze.

Pamiętaj:

 • Stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił.
 • Ogranicz ekspozycję ciała na słońce i wysokie temperatury.
 • Nie pozwalaj na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom niesprawnym oraz dzieciom.

Apelujemy! Jeżeli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w pobliżu. Należy im zapewnić odpowiednią opiekę. Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie bezpieczne miejsce zabawy z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn rolniczych.

Apel o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W 2008 r. do Gminy Namysłów, jako jedynego udziałowca Spółki „EKOWOD”, dołączyli nowi wspólnicy: Gminy Domaszowice, Świerczów i Wilków, a w 2009 także Gmina Pokój. Obecnie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” zaopatruje w wodę ponad 43000 mieszkańców całego powiatu namysłowskiego.

źródło: ekowod.eu

Nabór do projektu „Szkolenia dla mieszkańców Opolszczyzny szyte na ich miarę!”

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM prowadzi nabór do projektu „Szkolenia dla mieszkańców Opolszczyzny szyte na ich miarę!”, skierowanego do osób pełnoletnich zamieszkujących w województwie opolskim. 

W ramach projektu odbędą się DARMOWE szkolenia:

1. Spawacz:
 26 osób (2 grupy po 13 osób)
 Metoda spawania dostosowana do potrzeb uczestników
 Czas kursu: 120 godzin (teoria i praktyka)
 Egzamin Instytutu Spawalnictwa

APLIKUJ

2. Wózki Widłowe Specjalistyczne:
 40 osób (4 grupy po 10 osób)
 Teoria i praktyka
 Egzamin UDT

APLIKUJ

3. Suwnice:
40 osób (4 grupy po 10 osób)
 Czas kursu: 16 godzin
 Egzamin UDT

APLIKUJ

4. Tapicer:
 20 osób (2 grupy po 10 osób)
 Czas kursu: 120 godzin (teoria i praktyka)

APLIKUJ

5. Pracownik ogólnobudowlany:
 14 osób
 
Czas kursu: 50 godzin, zakończone egzaminem
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

APLIKUJ

Kontakt:

+48 694 444 656
kursy.bssm@gmail.com

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Dziewuchy z pomysłem zapraszają na warsztaty florystyczne

Projekt „Kreatywnie w Pokoju” jest realizowany przez grupę nieformalną „Dziewuchy z pomysłem” z patronem Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna.

Warsztaty florystyczne w ramach projektu sfinansowane są ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach programu ” Kierunek NOWE FIO”  finansowanego ze środków Narodowego Instyturu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy 

Dopłaty dla rolników do zadrzewień i zalesień

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zadrzewienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2022 roku. Nabór wniosków odbędzie się od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r.

Funkcje zadrzewień śródpolnych

Zadrzewienia śródpolne niosą za sobą szereg korzyści środowiskowych, w tym przede wszystkim związanych ze zwiększeniem retencji wodnej na obszarach wiejskich. Przyczyniają się do ograniczenia prędkości wiatru, zmniejszenia parowania wody z gleby, a w okresie zimowym umożliwiają korzystniejszy rozkład pokrywy śnieżnej na polach, w konsekwencji powodując lokalne łagodzenie warunków pogodowych. Odgrywają ważną rolę w ochronie jakości wód, zmniejszając ilość przedostających się zanieczyszczeń.

Zadrzewienia stanowią element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych. Są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Istotna rola zadrzewień w ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzeniu zmian klimatu została podkreślona w strategiach Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Strategii bioróżnorodności oraz w Nowej strategii leśnej Unii Europejskiej 2030, w której przedstawiono w plan działania przewidujący zasadzenie co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w Unii Europejskiej do 2030 r.

Realizacja tego ambitnego celu możliwa będzie w Polsce m.in. dzięki wsparciu zadrzewień śródpolnych już od czerwca 2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w kolejnych latach w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027.

Wsparcie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014 – 2020

W roku 2022 pomoc na założenie zadrzewień śródpolnych przyznawana będzie w ramach w ramach poddziałania  8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, objętego PROW 2014-2020.

Beneficjent pomocy

Wsparcie skierowane będzie do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których zakładane będzie zadrzewienie śródpolne lub grunty te stanowią własność małżonka.

Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Warunki przyznania pomocy

Pomoc udzielana będzie na założenie zadrzewienia na gruntach ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha oraz szerokości nie większej niż 20 m. Jednorazowe wsparcie przyznawane będzie do powierzchni objętej nasadzeniami, wykonanymi zgodnie z przepisami określającymi szczegółowe warunki przyznania pomocy.

W składzie gatunkowym nasadzeń będą mogły być wykorzystywane wyłącznie rodzime gatunki drzew lub krzewów (w tym gatunki biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych, z tym że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90% udziału.

Stawki pomocy

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zróżnicowane będą w zależności od ukształtowania terenu tj. powyżej 12 stopni i w warunkach korzystnych. Dodatkowo refundowane będą koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną.

Formy pomocyStawki
Zadrzewienie w warunkach korzystnych10 892 zł/ha
Zadrzewienie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12o13 664 zł/ha
Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową8,82 zł/mb
Zabezpieczenie drzewek 3 palikami1 132 zł/ha
Zabezpieczenie drzewek osłonkami1 488 zł/ha

Dodatkowo do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne rolnikom przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w latach kolejnych.

Zadrzewienia śródpolne założone przez rolników w ramach PROW 2014-2020 w kolejnych latach po ich założeniu (już w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027) będą mogły być objęte pomocą na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach II filara WPR, co zapewni realizację długotrwałych celów środowiskowych i korzyści finansowych dla rolnika tj. rekompensatę za podjęte zobowiązania.

Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2.

Czas na nową strategię LGD Stobrawski Zielony Szlak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak przystępuje do budowy nowej strategii Obszaru LGD. Podczas spotkań z mieszkańcami obszaru powstaną kluczowe analizy i zapisy dla utworzenia nowych ram strategicznych na lata 2021-2027.

W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru LGD tj. osoby zamieszkujące gminy: Namysłów, Świerczów, Popielów, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Łubniany, Lubsza, Murów.

W ramach każdego spotkania, uczestnicy zrealizują 4 zadania pod okiem moderatora. Zadania są ściśle związane z wytycznymi charakterystycznymi dla podejścia LEADER:


1. Stworzenie katalogu zasobów gminy, w tym zasobów przyrodniczych istotnych ze względu na kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
2. Określenie słabych i mocnych stron obszaru ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyfryzacji oraz partnerstwa w realizacji LSR.
3. Generowanie pomysłów na operacje, które mogłyby zostać uwzględnione w LSR. Projekty będą przygotowywane w następujących kategoriach:
a. Dla młodych do 25 r.ż. (projekty dotyczące zmian demograficznych)
b. Dla seniorów (projekty dotyczące zmian demograficznych)
c. Projekt wspierający innowacyjność przedsiębiorców (innowacyjność)
d. Projekt ekologiczny (ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu)
e. Projekt z zakresu cyfryzacji.
4. Identyfikacja grup defaworyzowanych i analiza ich sytuacji w odniesieniu do głównych cech podejścia LEADER

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM TELEFONU: 667 983 637, 723 974 261 LUB NA E-MAIL: LGD@STOBRAWSKISZLAK.PL

źródło oraz grafiki użyte w treści: stobrawskiszlak.pl

Średniowieczny Gród w Byczynie

Średniowieczny Gród w Byczynie to drewniany obiekt stylizowany na średniowieczny GRÓD. Znajduje się on w Gminie Byczyna nad zbiornikiem retencyjnym Biskupice – Brzózka. Obiekt powstał w latach 2006 – 2007 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska. W byczyńskim GRODZIE znajdują się karczma, pokoje gościnne, stajnia, zbrojownia, kuźnia. Obiekt dla przybywających turystów oferuje wiele atrakcji, wśród nich m.in. „zielone” lekcje historii dla dzieci; szkolenia z zakresu fechtunku bronią średniowieczną, rzutów toporem, włócznią, nożem; naukę strzelania z łuku; jazdy konno; warsztaty rzemiosł średniowiecznych (kowalstwo, płatnerstwo, mincerstwo); pokazy strojów średniowiecznych.Dodatkowymi atrakcjami są pokazy rycerskie bitew, inscenizacji, pokazy katowskie, scen inkwizycji, koncerty zespołów muzyki dawnej.

Aktualnie opiekę nad Grodem sprawuje Opolskie Bractwo Rycerskie.

Gród Rycerski działa na zamówienie, po wcześniejszej rezerwacji: noclegu, imprezy okolicznościowej, warsztatów historycznych i pokazów.
Indywidualne zwiedzanie grodu jest możliwe, gdy gród nie jest w danym dniu zarezerwowany.
Indywidualnie można zwiedzać:
– salę tortur
– dziedziniec
– mury obronne
– podgrodzie z wystawą machin oblężniczych i torem łuczniczym.

Jedną z atrakcji w grodzie jest pokój zagadek.

Dojazd

Młyńskie Stawy

Młyńskie Stawy to przysiółek wsi Żaba w Polsce, położony w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Namysłów. Wchodzi w skład sołectwa Żaba.

„Młyńskie Stawy” stanowią otoczone lasami dawne ogroblowane łąki w dolinie Potoku Biestrzykowickiego, zalewane wiosną woda, która stopniowo wysycha. Teren ten jest szczególnie atrakcyjny dla ptactwa.

zdjęcia pochodzą ze strony: https://romanszoldra.blogspot.com/2015/02/mlynskie-stawy.html

Leśniczówka Młyńskie Stawy (szkółka leśna). Leśnictwo istnieje od XVIII w. i należy do Nadleśnictwa Namysłów. Aktualnie na terenie leśnictwa znajduje się obiekt edukacyjny i stary młyn z XVIII wieku.

Z aplikacją po Stobrawskim Parku Krajobrazowym

Częścią Zespołu Parków Krajobrazowych jest Stobrawski Park Krajobrazowy położony w północnej części województwa opolskiego, założony 21 lat temu. Jest to najmłodszy park krajobrazowy województwa opolskiego. Park leży w dorzeczu rzek Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. Południowa granica parku opiera się o Odrę i Nysę Kłodzką.

W dolinie Odry

W Stobrawskim Parku Krajobrazowym najczęściej odwiedzane są miejscowości Pokój z zabytkowym parkiem, Zagwiździe z dawną hutą, Izbą Regionalną oraz ogrodem botanicznym oraz łączący te dwie miejscowości czerwony szlak turystyczny stanowiący idealną pętlę na wyprawy rowerowe

Wielbiciele przyrody kierują się natomiast w wyjątkową dolinę rzeki Odry, ale także Budkowiczanki czy Stobrawy. Wielu obserwuje ptaki np. w nadrzecznych lasach liściastych, czy okolicach stawów hodowlanych. Chętnie odwiedzane są też najbardziej malownicze starorzecza takie jak „Rogalik” czy „Gęsi Staw”

Parki Krajobrazowe na Opolszczyźnie można zwiedzać samodzielnie, korzystając ze stworzonej do tego celu aplikacji. Oprócz podstawowych informacji zawierają też rozbudowane zadania, aby w trakcie zwiedzania można było się również dobrze bawić

link do aplikacji w sklepie Google Play