Szacowanie strat spowodowanych przez suszę

Jeśli w Twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę możesz wnioskować o ich oszacowanie. Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą (z wyłączeniem szkód w środkach trwałych), producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji, po złożeniu wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Do wniosku o oszacowanie szkód, może zostać dołączona dokumentacja fotograficzna przedstawiająca ich zakres.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

System monitoringu suszu w rolnictwie: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,1606012/

Mapa kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Apel o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W 2008 r. do Gminy Namysłów, jako jedynego udziałowca Spółki „EKOWOD”, dołączyli nowi wspólnicy: Gminy Domaszowice, Świerczów i Wilków, a w 2009 także Gmina Pokój. Obecnie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” zaopatruje w wodę ponad 43000 mieszkańców całego powiatu namysłowskiego.

źródło: ekowod.eu

Dotacje dla obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

W 2018 r. Komisja Europejska opublikowała swoje propozycje legislacyjne związane z modernizacją i uproszczeniem wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres programowania 2021–2027.

Dziewięć celów przyszłej WPR to:

 • zapewnienie rolnikom godziwych dochodów -główny cel: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
 • zwiększenie konkurencyjności – główny cel: zwiększenie konkurencyjności i wydajności rolnictwa w sposób zrównoważony, aby sprostać wyzwaniom związanym z wyższym popytem w warunkach ograniczonych zasobów i niepewnej sytuacji klimatycznej;
 • pozycja rolnika w łańcuchach wartości – główny cel: poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
 • rolnictwo i łagodzenie zmiany klimatu – główny cel: przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii;
 • wydajne gospodarowanie glebą – główny cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
 • różnorodność biologiczna i krajobrazy rolnicze – główny cel: przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
 • zmiany strukturalne i wymiana pokoleń – główny cel: modernizacja sektora rolnego przez przyciągnięcie młodych ludzi i udoskonalenie ich rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie i wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich – główny cel: promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
 • Zdrowie, żywność i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – główny cel: poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, ograniczenia marnotrawienia żywności, jak również poprawy dobrostanu zwierząt.

Nowym elementem WPR jest:

 • silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko;
 • nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; objęcie I filara programowaniem (Plan Strategiczny);
 • zmiana tzw. zielonej architektury: warunkowość zamiast wzajemnej zgodności, ekoprogramy zamiast płatności za zazielenienie;
 • nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I filara);
 • wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności; rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS);
 • dwufilarowa struktura (zmniejszenie udziału II filara);
 • dalsze (niewielkie) zmniejszenie różnic w wysokości płatności bezpośrednich;
 • uproszczony system płatności obszarowych (SAPS);
 • płatność redystrybucyjna – ukierunkowanie na małe i średnie gospodarstwa;
 • płatności związane z produkcją (lista sektorów i mniej środków – 10%+2% koperty).

Nowy model wdrażania WPR, ma opierać się na tzw. planie strategicznym, który będzie kluczowym elementem realizacji WPR na poziomie krajowym. Każde państwo członkowskie przygotuje kompleksowy plan wsparcia. Zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, tzw. programów sektorowych oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. Każdy plan strategiczny ma obejmować:

 • ocenę potrzeb,
 • strategię interwencji,
 • opis elementów wspólnych dla kilku interwencji,
 • opis płatności bezpośrednich i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich określonych w strategii,
 • opis programów sektorowych i ich interwencje,
 • plan finansowy,
 • opis struktur zarządzania i koordynacji,
 • ocenę uwarunkowań ex-ante.

Obecnie kraje członkowskie pracują nad swoimi Planami Strategicznymi WPR.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę Komisji Europejskiej

Czas na nową strategię LGD Stobrawski Zielony Szlak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak przystępuje do budowy nowej strategii Obszaru LGD. Podczas spotkań z mieszkańcami obszaru powstaną kluczowe analizy i zapisy dla utworzenia nowych ram strategicznych na lata 2021-2027.

W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru LGD tj. osoby zamieszkujące gminy: Namysłów, Świerczów, Popielów, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Łubniany, Lubsza, Murów.

W ramach każdego spotkania, uczestnicy zrealizują 4 zadania pod okiem moderatora. Zadania są ściśle związane z wytycznymi charakterystycznymi dla podejścia LEADER:


1. Stworzenie katalogu zasobów gminy, w tym zasobów przyrodniczych istotnych ze względu na kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
2. Określenie słabych i mocnych stron obszaru ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyfryzacji oraz partnerstwa w realizacji LSR.
3. Generowanie pomysłów na operacje, które mogłyby zostać uwzględnione w LSR. Projekty będą przygotowywane w następujących kategoriach:
a. Dla młodych do 25 r.ż. (projekty dotyczące zmian demograficznych)
b. Dla seniorów (projekty dotyczące zmian demograficznych)
c. Projekt wspierający innowacyjność przedsiębiorców (innowacyjność)
d. Projekt ekologiczny (ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu)
e. Projekt z zakresu cyfryzacji.
4. Identyfikacja grup defaworyzowanych i analiza ich sytuacji w odniesieniu do głównych cech podejścia LEADER

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM TELEFONU: 667 983 637, 723 974 261 LUB NA E-MAIL: LGD@STOBRAWSKISZLAK.PL

źródło oraz grafiki użyte w treści: stobrawskiszlak.pl

700 lat historii – Browar Namysłów

Jeden z najstarszych browarów w Polsce, z historią sięgającą 700 lat, nosi tę samą nazwę co miasto, w którym się znajduje.

W Browarze Namysłów dobrze odnajdą się wielbiciele piwa, architektury i historii. Dla tych pierwszych niewątpliwą gratką jest zobaczenie miejsca, gdzie od czasów Zygmunta Starego produkuje się piwo. Pierwsze wzmianki o wybudowaniu browaru i rozpoczęciu produkcji sięgają 1536 roku, jednak piwna historia tego miejsca jest znacznie dłuższa.

Już w XIV wieku w Namysłowie istniały browary miejskie, a prawo miasta do warzenia piwa pochodzi z 1321 roku. Kiedy jednak wzniesiono zamek, postanowiono wybudować tuż obok niego warzelnię, słodownię i resztę budynków niezbędnych do produkowania złotego trunku. Dlatego zarówno zamek jak i sam browar są ze sobą ściśle związane. Współdzielą wojenne historie, m.in. zniszczenie podczas potopu szwedzkiego, ale także bardziej radosne momenty odbudowy i unowocześniania zarówno architektonicznego jak i przemysłowego. Przez długi czas właścicielami zamku i browaru byli Krzyżacy, by ostatecznie sprzedać go na początku XIX wieku.

Potencjał browaru Namysłów w bliższych współczesności czasach zauważył mistrz piwowarski August Haselbach, który kupił budynki za kwotę 6275 talarów w 1862 roku. To właśnie on kilkadziesiąt lat później dokupił również zamek i scalił z nim browar. Rodzina Haselbachów produkowała piwo niemalże do końca II wojny światowej. Uciekając przed Armią Czerwoną wywieźli wgłąb Niemiec nie tylko należące do nich wartościowe dzieła sztuki, ale także znaczną część urządzeń i przyrządów browarniczych oraz receptury piwowarskie. Nie zniechęciło to jednak polskich władz, które już pod koniec 1945 roku uruchomiły ponownie Browar Namysłów.

Wielbiciele architektury i historii w Browarze Namysłów też odnajdą coś dla siebie. Do czasów współczesnych przetrwały XIX-wieczne budynki browarnicze. Sam średniowieczny zamek nie jest obecnie wykorzystywany. Piękną trójskrzydłową bryłę można jednak oglądać z zewnątrz. Wrażenia potęguje świadomość, że w tym samym miejscu przed wiekami przechadzali się Władysław Jagiełło, czy Kazimierz Jagiellończyk.

Na zamkowym dziedzińcu nadal można podziwiać zabytkową studnię z piaskowca, liczącą sobie już ponad 400 lat. Jej cokół ozdobiony jest maszkaronami i motywami roślinnymi. Nad otworem znajduje się daszek z rzeźbionym fryzem i głowami lwów.

Czy wiesz, że…

w Browarze w Namysłowie od ponad 100 lat funkcjonują nieprzerwanie otwarte kadzie fermentacyjne, które browar utrzymuje i pielęgnuje aby zachować wyjątkowy bukiet piwny. Kultywowanie tego tradycyjnego sposobu warzenia piwa wymaga od browaru sporo energii oraz wysiłku i jest trudniejsze niż wytwarzanie złotego trunku innymi metodami. Jednak to dzięki niemu drożdże mogą spokojniej pracować, ponieważ mają dużo większą swobodę (brak wysokiego ciśnienia jak w zbiornikach zamkniętych). To wszystko ma znaczenie dla jakości i smaku piwa.

Dojazd

Historia współczesna

Po II wojnie światowej zakład upaństwowiono i przywrócono produkcję. Jeszcze w 1945 r. utworzono Namysłowskie Zakłady Piwowarsko–Słodownicze, które w 1970 r. włączono do Opolskich Zakładów Piwowarsko–Słodowniczych.

W 1991 browar w Namysłowie usamodzielnił się. Utworzono spółkę Browar Namysłów Sp. z o.o. W 1998 większościowym udziałowcem w przedsiębiorstwie została rodzina Gostomskich. 10 marca 1999 związana z nią amerykańska grupa kapitałowa Chicago Poland Investment Group wykupiła 100% udziałów w spółce i pod nazwą Browar Ryan Namysłów rozpoczęła modernizację oraz walkę o rynek zbytu.

W latach 2007–2012 Browar Namysłów współpracował z rozlewnią JAKO Sp. z o.o. z Kokanina.

W 2013 rozpoczęła się pierwsza w historii Browaru Namysłów ogólnopolska kampania reklamowa. Jej tematem jest przedstawienie sztandarowej marki browaru – Namysłów Pils.

Namysłów Pils – edycja jubileuszowa

W 2014 Browar Namysłów wykupił browar w Braniewie, gdzie do dziś jest tam produkowane piwo Braniewo.

Zakład zatrudnia ponad 200 pracowników, co czyni z niego jednego z największych pracodawców w mieście. Jego roczna produkcja to ok. 2 mln hektolitrów piwa.

1 kwietnia 2019 Grupa Żywiec przejęła 100% udziałów Browaru Namysłów za 500 mln złotych, tym samym stając się jedynym właścicielem. Od tej pory Browar Namysłów jak i browar Braniewo wchodzą w skład Grupy Żywiec

informacje i zdjęcia pochodzą z wpisu do Birofilia.org oraz Wikipedii

​Dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny.

20 czerwca – 8 lipca 2022 r. nabór do projektu „Opolskie dotacje z PO WERem” organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Cel: wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe: w ramach projektu można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2100 zł brutto (wypłacane w kwotach netto) na miesiąc.

Projekt adresowany jest do:

 • mieszkańców województwa opolskiego w wieku 18-29 lat,
 • osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19,
 • osób odchodzących z rolnictwa,
 • osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • osób, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Gwarantowane wsparcie doradczo-szkoleniowe:

 • realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie w pisaniu biznesplanu,
 • realizowane w formie zdalnej.

Formularze rekrutacyjne z załącznikami można składać:

 • osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu;
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera;
 • w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów.

Kontakt:

Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole. Parter budynku, wejście od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00

tel.: 77 44 17 090
e-mail: dotacjepower@wup.opole.pl.

więcej informacji: www.dotacjepower.wup.opole.pl

Dziesięć opolskich LGD otrzymało środki na nowe strategie

Urząd Marszałkowski zawarł umowy na opracowanie nowych strategii rozwoju lokalnego z opolskimi LGD.

Każda z organizacji otrzyma 74 tys. złotych, rozłożone na 2 transze po 20% i 80% (tj. 14,8 tys. zł i 59,2 tys. zł). Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2023-2027, a w szczególności na spotkania włączające lokalną społeczność w tworzenie strategii, w tym konsultacje społeczne, prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie warunkiem wypłaty drugiej transzy środków.

Sprawdź do którego LGD należy twoja gmina w bazie Lokalnych Grup Działania 2014-2020

80% dofinansowania dla firm na szkolenia i usługi doradcze

W ramach projektu „OPERATOR SYSTEMU POPYTOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 7.5 RPO WO 2014 – 2020” przedsiębiorcy z województwa opolskiego mogą pozyskać dotację do szkoleń i usług doradczych

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 2 000 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 820, M: 1 180), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach) z 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

    mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł

    małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł

    średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80% – MŚP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Preferencje w dostępie do środków:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej.
 • Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Kto może starać się o wsparcie

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach
o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:

 • Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczna
 • Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo-energetyczna
 • Rolno-spożywcza
 • Transport i logistyka
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności MŚP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia działalności do momentu złożenia oświadczenia.

więcej informacji na stronie operatora

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie namysłowskim

POWIATOWY URZĄD PRACY W NAMYSŁOWIE realizuje projektu „BIZNES TO PODSTAWA”
w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III nabór wniosków w ramach projektu

 1. Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – rekrutacja Uczestników Projektu – 17.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
 2. Ocena formalna i merytoryczna Wniosków – lipiec 2022 r.
 3. Podpisanie umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – lipiec 2022 r.

Dodatkowe warunki:
– Uczestnik projektu nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień  złożenia wniosku,
– Uczestnik projektu nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane wsparcie:

 • Przyznanie 25 osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 488 zł (jednak nie więcej niż 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy).

Więcej informacji:
tel. 77 419 09 22
email: caz@namyslow.praca.gov.pl
Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Plac Wolności 1