Dopłaty dla rolników do zadrzewień i zalesień

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zadrzewienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2022 roku. Nabór wniosków odbędzie się od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r.

Funkcje zadrzewień śródpolnych

Zadrzewienia śródpolne niosą za sobą szereg korzyści środowiskowych, w tym przede wszystkim związanych ze zwiększeniem retencji wodnej na obszarach wiejskich. Przyczyniają się do ograniczenia prędkości wiatru, zmniejszenia parowania wody z gleby, a w okresie zimowym umożliwiają korzystniejszy rozkład pokrywy śnieżnej na polach, w konsekwencji powodując lokalne łagodzenie warunków pogodowych. Odgrywają ważną rolę w ochronie jakości wód, zmniejszając ilość przedostających się zanieczyszczeń.

Zadrzewienia stanowią element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych. Są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Istotna rola zadrzewień w ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzeniu zmian klimatu została podkreślona w strategiach Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Strategii bioróżnorodności oraz w Nowej strategii leśnej Unii Europejskiej 2030, w której przedstawiono w plan działania przewidujący zasadzenie co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w Unii Europejskiej do 2030 r.

Realizacja tego ambitnego celu możliwa będzie w Polsce m.in. dzięki wsparciu zadrzewień śródpolnych już od czerwca 2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w kolejnych latach w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027.

Wsparcie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014 – 2020

W roku 2022 pomoc na założenie zadrzewień śródpolnych przyznawana będzie w ramach w ramach poddziałania  8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, objętego PROW 2014-2020.

Beneficjent pomocy

Wsparcie skierowane będzie do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których zakładane będzie zadrzewienie śródpolne lub grunty te stanowią własność małżonka.

Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Warunki przyznania pomocy

Pomoc udzielana będzie na założenie zadrzewienia na gruntach ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha oraz szerokości nie większej niż 20 m. Jednorazowe wsparcie przyznawane będzie do powierzchni objętej nasadzeniami, wykonanymi zgodnie z przepisami określającymi szczegółowe warunki przyznania pomocy.

W składzie gatunkowym nasadzeń będą mogły być wykorzystywane wyłącznie rodzime gatunki drzew lub krzewów (w tym gatunki biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych, z tym że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90% udziału.

Stawki pomocy

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zróżnicowane będą w zależności od ukształtowania terenu tj. powyżej 12 stopni i w warunkach korzystnych. Dodatkowo refundowane będą koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną.

Formy pomocyStawki
Zadrzewienie w warunkach korzystnych10 892 zł/ha
Zadrzewienie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12o13 664 zł/ha
Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową8,82 zł/mb
Zabezpieczenie drzewek 3 palikami1 132 zł/ha
Zabezpieczenie drzewek osłonkami1 488 zł/ha

Dodatkowo do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne rolnikom przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w latach kolejnych.

Zadrzewienia śródpolne założone przez rolników w ramach PROW 2014-2020 w kolejnych latach po ich założeniu (już w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027) będą mogły być objęte pomocą na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach II filara WPR, co zapewni realizację długotrwałych celów środowiskowych i korzyści finansowych dla rolnika tj. rekompensatę za podjęte zobowiązania.

Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2.

Dolina Stobrawy rozpoczyna pracę nad przygotowaniem nowej LSR

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” rozpoczyna pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

Harmonogram spotkań: 

L.P.ObszarTermin
1Gmina Kluczborkwrzesień-październik 2022r.   
2Gmina Byczynawrzesień-październik 2022r.   
3Gmina Lasowice Wielkiewrzesień-październik 2022r.   
4Gmina Wołczynwrzesień-październik 2022r.   
5Gmina Olesnowrzesień-październik 2022r.   
6Gmina Pokójwrzesień-październik 2022r.   
7Spotkanie dla wszystkich
gmin z obszaru
listopad 2022r.   

Mapa obszaru:

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” służy przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności w tym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana będzie w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tworzenie LSR i konsultacje społeczne przeprowadzone będą w sześciu gminach, w skład których wchodzą:

 1. Gmina Byczyna
 2. Gmina Kluczbork
 3. Gmina Lasowice Wielkie
 4. Gmina Olesno
 5. Gmina Wołczyn
 6. Gmina Pokój

Odbędzie się po minimum jednym stacjonarnym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Spotkania poświęcone będą również analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Po spotkaniach stacjonarnych odbędzie się również spotkanie online, które podsumuje proces konsultacji we wszystkich gminach obszaru i usystematyzuje zebrane w ramach konsultacji informacje.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi:

 • innowacyjność,
 • cyfryzację,
 • środowisko i klimat,
 • zmiany demograficzne,
 • partnerstwo w realizacji LSR.

Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Stowarzyszenie zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach społecznych  na tym etapie brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wymienionych sektorów.

Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii będą badania ankietowe w wersji elektronicznej oraz papierowej oraz wywiady osobiste i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.  Biuro w okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 5 dni w tygodniu po 8 godzin, tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00. Proces konsultacji planuje się zakończyć w listopadzie 2022 r. W okresie na jaki zostanie udzielone wsparcie przygotowawcze Stowarzyszenie zapewni  funkcjonowanie strony internetowej www.dolinastobrawy.pl przeznaczonej na ten cel. Przygotowywana LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizując operacje w ww. zakresie  będziemy informować i rozpowszechniać informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW.                                                                                                                                                                                                              

 

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czas na nową strategię LGD Stobrawski Zielony Szlak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak przystępuje do budowy nowej strategii Obszaru LGD. Podczas spotkań z mieszkańcami obszaru powstaną kluczowe analizy i zapisy dla utworzenia nowych ram strategicznych na lata 2021-2027.

W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru LGD tj. osoby zamieszkujące gminy: Namysłów, Świerczów, Popielów, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Łubniany, Lubsza, Murów.

W ramach każdego spotkania, uczestnicy zrealizują 4 zadania pod okiem moderatora. Zadania są ściśle związane z wytycznymi charakterystycznymi dla podejścia LEADER:


1. Stworzenie katalogu zasobów gminy, w tym zasobów przyrodniczych istotnych ze względu na kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
2. Określenie słabych i mocnych stron obszaru ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyfryzacji oraz partnerstwa w realizacji LSR.
3. Generowanie pomysłów na operacje, które mogłyby zostać uwzględnione w LSR. Projekty będą przygotowywane w następujących kategoriach:
a. Dla młodych do 25 r.ż. (projekty dotyczące zmian demograficznych)
b. Dla seniorów (projekty dotyczące zmian demograficznych)
c. Projekt wspierający innowacyjność przedsiębiorców (innowacyjność)
d. Projekt ekologiczny (ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu)
e. Projekt z zakresu cyfryzacji.
4. Identyfikacja grup defaworyzowanych i analiza ich sytuacji w odniesieniu do głównych cech podejścia LEADER

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM TELEFONU: 667 983 637, 723 974 261 LUB NA E-MAIL: LGD@STOBRAWSKISZLAK.PL

źródło oraz grafiki użyte w treści: stobrawskiszlak.pl

Program Inwestycji Strategicznych. Co zmieni się w twojej gminie?

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. Opolszczyzna otrzyma 700 milionów złotych 

Powiat brzeski:

• Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic

• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki-Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie

• Przebudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Lewin Brzeski

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Lubsza

• Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka

• Budowa drogi Brzezina-Lipki

• Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek

Powiat namysłowski:

• Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej

• Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych

• Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie

• Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej.

• Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków

• Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu

• Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

Powiat oleski:

• Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

• Efektywny energetycznie Dobrodzień

• Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach

• Modernizacja dróg w gminie Olesno

• Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie

• Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przy ul. Fabrycznej 18.

• Przebudowa drogi gminnej nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa.

• Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młyny i Łazy

• Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole podstawowej w Radawiu na potrzeby ośrodka dziennego pobytu osób starszych w Gminie Zębowice

• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

• Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

Powiat opolski:

• Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap I

• Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębiu

• Budowa budynku publicznego przedszkola wraz punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

• Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim

• Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice

• Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Mała Panew w formule zaprojektuj i wybuduj.

• Przebudowa dróg gminnych w Gminie Murów

• Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach

• Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych

• Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów

• Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach

• Modernizacja 4 254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków

• Przebudowa dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski

• Przebudowa z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach

• Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w Kotorzu Małym.

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrząstowie – DK 46 w m. Chrząstowice oraz modernizacje odcinków drogi 1711 O na trasie Lędziny – Chrząstowice


Powiat kluczborski:

• Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek B z basztą Piaskową i wieżą bramną wschodnią.

• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork

• Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu

• Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn

• Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn

• Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołczyn

• Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim

Zagrożenie pożarowe

Deszczu na Opolszczyźnie nadal jest za mało. W lasach susza, obowiązuje II stopień zagrożenia pożarowego.

Pożary lasów nie tylko niszczą tereny, środowisko, ale także zabierają ludzkie życie. Do 16 maja 2022 roku strażacy odnotowali aż 3026 zgłoszeń ognia w lasach, w wyniku których zginęły trzy osoby, a osiem odniosło obrażenia. W analogicznym czasie 2021 roku takich wypadków było ponad trzykrotnie mniej.

Dane z sieci prognozowania zagrożenia pożarowego lasu

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 60 strefach prognostycznych na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania.

Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego – od 1 kwietnia do 30 września.

Radio Opole i nto odwiedziły Gminę Świerczów

https://www.youtube.com/watch?v=_5pIDyqVdygu0026t=6s
materiał wideo z serwisu YT Radia Opole

 

 

nto

Spędziliśmy wspaniały dzień w Świerczowie. Poznaliśmy ciekawych ludzi i odkryliśmy przyrodnicze walory gminy

Galeria zdjęć

Radio Opole

Wakacyjna akcja Radia Opole i NTO. Na naszej trasie Świerczów

Dni Świerczowa 2022


Ogólnopolski Zlot Garbusa & Busa

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent zapraszają na Ogólnopolski Zlot Garbusa & Busa „ŁOpolskie Klimaty na Stobrawskim Zielonym Szlaku”, który odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Żwirek” w Luboszycach (gmina Łubniany) w dniach 1-3 lipca 2022 r.

W programie mi.in:
– występ zespołu „Batala Polska”
– przejazd Garbusów przez Gminę Łubniany
– warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dziołchy z klasą” z Masowa
– ROCKOTEKA

Szczegółowe informacje na plakacie

Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o dotacje

W terminie od dnia 1 kwietnia br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest przeznaczona na realizację celów statutowych kół.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu

Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacja o naborze wniosków została zawarta w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP należy postępować analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW. Proces ten opisany jest w „Instrukcji opisującej składanie wniosków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zakładce „Co robimy” –> „Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich”, w części „Dokumenty niezbędne do wpisu do KRKGW” (www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krkgw).

Dodatkowe informacje o zasadach składania dokumentów przez platformę e-PUAP oraz adresy e-PUAP poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR są dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Limit oraz wysokość pomocy

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r. wynosi 70 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

 • 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Przyznawanie pomocy

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;
 3. zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;
 4. przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256).

Zgodnie z powyższym KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

 1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Dziesięć opolskich LGD otrzymało środki na nowe strategie

Urząd Marszałkowski zawarł umowy na opracowanie nowych strategii rozwoju lokalnego z opolskimi LGD.

Każda z organizacji otrzyma 74 tys. złotych, rozłożone na 2 transze po 20% i 80% (tj. 14,8 tys. zł i 59,2 tys. zł). Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2023-2027, a w szczególności na spotkania włączające lokalną społeczność w tworzenie strategii, w tym konsultacje społeczne, prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie warunkiem wypłaty drugiej transzy środków.

Sprawdź do którego LGD należy twoja gmina w bazie Lokalnych Grup Działania 2014-2020