Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich [regulamin i informacje]

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020

O stypendium mogą się ubiegać uczennice/uczniowie, które/rzy:

 • w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego;
 • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
 • w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią ocen nie niższa niż 4,70;
 • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto). 

Warunkiem ubiegania się przez uczennicę/ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek o przyznanie stypendium zawierający Indywidualny Plan Rozwoju uczennicy/ucznia, według określonego wzoru wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (zał. nr 1 do regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”),
 • kopia świadectwa szkolnego poświadczona za zgodność z oryginałem,
 • dokument potwierdzający prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uczennicy/ucznia wymienione w §6 ust. 2 regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”– jeśli dotyczy,
 • orzeczenia o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Wnioski można składać w dniach od 29 sierpnia do 14 września br.:

 • Listownie (listem poleconym) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Piastowska 14; Opole

 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP,
 • osobiście – w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204,
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy,

tel.: 77 44 67 835, 77 44 67 834, 77 44 67 831, 77 44 67 830

Adres e-mail: wspieramynajlepszych@opolskie.pl

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION:

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iv/

plakat informacyjny działania

Na inwestycję czekają mieszkańcy 5 miejscowości

Na ten remont mieszkańcy aż pięciu miejscowości – Ligoty Książęcej, Minkowskiego, Żaby, Miodar i Biestrzykowic. Odcinek o łącznej długości około 15 km trasy przebiega od drogi wojewódzkiej nr 396, przez drogę krajową nr 39 do drogi wojewódzkiej nr 454.

Modernizacja 15-kilometrowego odcinka miała kosztować 13,5 mln złotych. Blisko 13 mln Starostwo Powiatowe w Namysłowie pozyskało z rządowego programu Polski Ład.

Trzecie już postępowanie zakończyło się unieważnieniem udzielenia zamówienia. Powiat Namysłowski zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 13,5 mln zł. Cena zaproponowana w najkorzystniejszej ofercie przewyższała tę kwotę o 4,5 mln zł

Całkowity zakaz połowu ryb w Odrze!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który dzisiaj skierowany został do Urzędu Marszałkowskiego, podjął w trybie pilnym uchwałę o całkowitym zakazie połowu ryb na całym dolnośląskim odcinku rzeki Odry do 30 września.

Władze samorządowe apelują do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą o unikanie kontaktu z wodą i kąpania się w niej. Wiadomość tyczy się również turystów zwiedzających okolice rzeki. Pojawiające się obostrzenia spowodowane są licznymi martwymi rybami, które w ostatnim czasie zostały wyłowione z Odry.

Bezpłatny projekt edukacyjny dla KGW

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu “Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy:

– moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.),

– moduł 2: komunikacja interpersonalna,

– moduł 3: produkcja i przetwórstwo,

– moduł 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny.

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosi się o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szacowanie strat spowodowanych przez suszę

Jeśli w Twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę możesz wnioskować o ich oszacowanie. Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą (z wyłączeniem szkód w środkach trwałych), producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji, po złożeniu wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Do wniosku o oszacowanie szkód, może zostać dołączona dokumentacja fotograficzna przedstawiająca ich zakres.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

System monitoringu suszu w rolnictwie: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,1606012/

Mapa kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Dożynki Gminne w Bąkowicach

Gmina Świerczów, Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie i Sołectwo Bąkowice zapraszają na Dożynki Gminne 2022, które odbędą się 27 sierpnia na placu przy Szkole Podstawowej w Bąkowicach

Program

14.00 Msza Św. dożynkowa w kościele pw. Św. Anny w Bąkowicach

15.00 Korowód dożynkowy – przejście na plac przy Sz. P. w Bąkowicach

15.15 Ceremonia dożynkowa:

 • wręczenie chleba, poczęstunek chlebem, występ zespołu „,Dąbrowianki”
 • przemówienia i wystąpienia gości

16.00 Koncert Orkiestry Miejskiej „Debiensko” z Czerwionki – Leszczyny

16.20 Ogloszenie Konkursu koron dożynkowych i innych form o tematyce dożynkowej

16.30 Występ KGW Świerczów

16.50 Koncert Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” z Czerwionki – Leszczyny

17.15 Występ zespołu „Leśne Echo” z Brzeskiego Centrum Kultury

18.30 Rozstrzygnięcie Konkursów dożynkowych

19.00 Koncert zespołu„SKORUSA”

20.15 Występ zespołu „Echo”

21.00 Koncert zespołu„D-BOMB”

22.15 Zabawa dożynkowa – zespól „,LEGO”

W trakcie dożynek czynne będą stoiska gastronomiczne, wiejski stół, grochówka, animacje dla dzieci, darmowe dmuchanie i zjeżdżalnie 

Gwiazda wieczoru zespół D-Bomb
Skorusa

Dojazd

Plakat dożynkowy Bąkowice 2022

Prognoza burzowa dla Polski na 30-31.07.2022

Mogą wystąpić potężne burze i ulewy. Nowa prognoza pogody dla Polski. Wśród objętych ostrzeżeniem regionów są województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, kujawsko-pomorski. Groźne warunki pogodowe mogą występować także w części województw: łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego.

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i silnych porywów wiatru.

1. STOPIEŃ  ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, centralnej i częściowo wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
W okresie ważności prognozy płytka dolina fali górnej znad rejonu Niemiec będzie się przemieszczała na wschód i dotrze do Polski. Nad naszym krajem powstanie niewielki, ale bardzo aktywny ośrodek niskiego ciśnienia. Dodatkowo w środkowej troposferze z doliny fali górnej rozwinie się niewielki niż odcięcia. Do południowej i wschodniej części Polski napłynie bardzo ciepłe i wilgotne powietrzne zwrotnikowe. Powietrze to będzie utrzymywało się tam przez co najmniej kilkanaście godzin. W jego obrębie będzie występowała umiarkowanie duża energia CAPE (przeważnie do 400-700 J/kg, a na południu Polski do ok. 1200 J/kg). Silne wymuszanie wznoszenia w środkowej troposferze oraz nieznacznie podwyższone wartości wskaźników kinematycznych będą sprzyjać dość trwałym burzom wielokomórkowym z ulewnymi opadami deszczu.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. i 2. stopniem zagrożenia …
Zdecydowanie największe ryzyko groźnych zjawisk burzowych w okresie ważności prognozy spodziewane jest na południu i południowym wschodzie Polski, zwłaszcza w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na terenie tych województw energia CAPE osiągnie wartości z przedziału 800-1400 J/kg. Na północ i zachód od tych województw CAPE wzrośnie do ok. 500 J/kg. Pionowe ścinanie wiatru DLS i MLS ma z kolei sięgać 12-20 m/s. Pojawią się znaczne wartości SRH 0-3 i 0-1 km AGL (odpowiednio do 400 m2/s2 i 250 m2/s2). Wartość PW osiągnie zaś 36-42 mm. Na skutek utworzenia się niżu odcięcia pojawi się także silne wymuszanie wznoszenia powietrza.

W okresie ważności prognozy oczekiwany jest rozwój licznych, dość trwałych i wolno przemieszczających burz wielokomórkowych oraz niewielkich superkomórek burzowych. Sporym zagrożeniem mogą być układy wielokomórkowe o wstecznej propagacji (back-building). Takie systemy burzowe mogą punktowo przynosić kilkugodzinne sumy opadowe o rzadko notowanych w Polsce wartościach (80 mm i więcej!). Szczególnie spore zagrożenie ze strony tego typu systemów konwekcyjnych może być w strefie graniczącej od wschodu z obszarem opadów wielkoskalowych, gdzie ciepłe i wilgotne powietrze będzie przemieszczać się w kierunku ośrodka niżowego. Liczne i silne burze prognozowane są również w polskiej części Karpat i Przedgórza Karpackiego, zwłaszcza w woj. małopolskim i podkarpackim, gdzie ich największa aktywność prognozowana jest  na godziny popołudniowe. Obok nawalnych opadów powodujących silne podtopienia, a nawet powodzie błyskawiczne, mogą także wystąpić takie zjawiska jak punktowe uderzenia porywistego wiatru (prędkość w porywach do ok. 80-90 km/h), a w pasie od woj. śląskiego przez woj. małopolskie i świętokrzyskie 2-3 niezbyt silne mezocyklonalne trąby powietrzne. W woj. podkarpackim i we wschodniej części woj. małopolskiego najsilniejszym burzom (zwłaszcza tym o charakterze superkomórek) może dodatkowo towarzyszyć grad o średnicy do ok. 2,5 cm.

W nocy z soboty na niedzielę strefa burz przesunie się w stronę centrum kraju. Co prawda burz będzie mniej i powinny być mniej aktywne elektrycznie, ale nadal mogą miejscami sprowadzać nawalne opady deszczu powodujące liczne podtopienia.
źródło: lowcyburz.pl

Zawyją syreny. Hołd dla poległych i zamordowanych w czasie PW

W dniu 1 sierpnia br. w 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, planowane jest ogólnopolskie uruchomienie syren alarmowych, w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Uruchomienie syren nastąpi w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 na okres 1 minuty. Syreny emitować będą dźwięk ciągły.

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
   
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Materiały do pobrania:


Procedura​_2022​_r.pdf 0.24MB


Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór​_wniosku​_akcyza​_2019.pdf

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2227)

Kluczbork: Kilkadziesiąt spraw narkotykowych w pół roku

W efekcie prowadzonych działań policjanci w ciągu 6 miesięcy zabezpieczyli blisko 11 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Były to między innymi: amfetamina, marihuana, krzewy konopi indyjskich, tabletki ecstazy, czy też LSD

Kluczborscy funkcjonariusze zrealizowali kilkadziesiąt spraw narkotykowych, w których zabezpieczyli łącznie blisko 11 kilogramów różnego rodzaju niedozwolonych substancji. Ich czarnorynkowa wartość sięga 300 000 złotych. 4 osoby trafiły do aresztu.

Wielu podejrzanych odpowie za posiadanie niewielkich ilości narkotyków, jednak w tym gronie są też tacy, którzy posiadali znaczne ilości niedozwolonych substancji oraz odpowiednie narzędzia i przedmioty służące do rozdrabniania, wyrobu czy porcjowania. Oni usłyszeli dodatkowe zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu narkotyków. Sąd na wniosek prokuratora w stosunku do czterech podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu, natomiast w sprawach kilkunastu innych podejrzanych prokurator wnioskował o dozór policji. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia. Gdy w grę wchodzi znaczna ilość, kara rośnie nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej jest jednym z głównych zadań w codziennej służbie kluczborskich policjantów. Zaangażowani są głównie funkcjonariusze pionu kryminalnego z komórek ds. zwalczania przestępczości narkotykowej, ale także mundurowi z ogniwa patrolowo – interwencyjnego, policjanci z jednostek terenowych (Byczyna, Wołczyn) oraz przewodnik ze swoim psem służbowym

KWP Opole

1 2 3 7