Środki na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie namysłowskim

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie namysłowskim

POWIATOWY URZĄD PRACY W NAMYSŁOWIE realizuje projektu „BIZNES TO PODSTAWA”
w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III nabór wniosków w ramach projektu

  1. Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – rekrutacja Uczestników Projektu – 17.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
  2. Ocena formalna i merytoryczna Wniosków – lipiec 2022 r.
  3. Podpisanie umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – lipiec 2022 r.

Dodatkowe warunki:
– Uczestnik projektu nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień  złożenia wniosku,
– Uczestnik projektu nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane wsparcie:

  • Przyznanie 25 osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 488 zł (jednak nie więcej niż 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy).

Więcej informacji:
tel. 77 419 09 22
email: caz@namyslow.praca.gov.pl
Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Plac Wolności 1